Stichting De Stroming

Onder het bevoegd gezag van “De Stroming”, Stichting voor Protestants Christelijk primair onderwijs
in het Land van Heusden en Altena vallen onderstaande scholen (op alfabetische volgorde):


● cbs De Ark te Meeuwen
● cbs De Parel te Rijswijk
● pcb De Regenboog te Nieuwendijk
● cbs De Sprankel te Dussen
● cbs De VerreKijker te Waardhuizen
● cbs De Zaaier te Andel
● cns d’Uylenborch te Almkerk
● cbs Eben Haëzer te Woudrichem
● cbs Het Baken te Werkendam
● cbs Het Fundament te Genderen
● cbs ’t Kompas te Werkendam


Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het protestants christelijk onderwijs in het
Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.
Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer M. (Martin) de Kock is het College van Bestuur en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit
van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming. Het College van
Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personeelszaken, mevr. E.J. (Elise) van Es-
van Noorloos, een controller, mevr. M. (Mendy) van Helvoirt, een beleidsmedewerker kwaliteitszorg,
mevr. A. (Atie) Haverhals en een secretaresse, mevr. A.(Adrie) Scherff.


Contactgegevens:
Het bestuurskantoor is gevestigd aan Waardhuizen 38 4287 LS te Waardhuizen, 0183 –
501613, www.destroming.eu.
Adrie Scherff: secretariaat@destroming.eu
Elise van Es: personeelszaken@destroming.eu
Mendy van Helvoirt: controller@destroming.eu
Atie Haverhals: atie.haverhals@destroming.eu
Martin de Kock: bestuur@destroming.eu

Met de nieuwe statuten is de naam van de Raad van Toezicht veranderd in Raad van
Commissarissen. Deze bestaat vanaf schooljaar 2022-2023 uit 5 leden: Mevr. P.W.J. van Dalen,
Mevr. R. Bouman, Dhr. A. Smits, Dhr. K.J. Oudshoorn en Dhr. T. Groeneveld (voorzitter).
Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het

onderwijs.
Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden)
medezeggenschapsraad (MR) en de (bovenschoolse) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) wordt deze inbreng gewaarborgd.
Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school
aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.
De school legt verantwoording af aan ouders middels deze schoolgids. Het College van Bestuur legt
verantwoording af aan al haar belanghebbenden over al haar scholen middels het jaarverslag.