Meer- en hoogbegaafdheid

Op PCB De Regenboog maken we werk van meer- en hoogbegaafdheid. De school beschikt over een protocol waarin beschreven staat hoe we leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn ondersteunen en begeleiden (zie website-protocollen).

Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn elke donderdagochtend welkom bij LeerSaam. In deze groep kunnen leerlingen in een veilige omgeving hun eigen grenzen verleggen, op hun niveau samen leren en gedachten uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. Aan de hand van een uitdagende inhoud willen we de leerlingen vaardigheden bijbrengen, die zij via het reguliere aanbod niet kunnen leren. Er is bijvoorbeeld aandacht voor het versterken van de leer- en denkvaardigheden, versterken van de executieve functies en aandacht voor metacognitieve vaardigheden. Daarnaast bieden we voor deze groep kinderen ook Levelwerk aan, waardoor er ook uitdaging in de reguliere groep wordt geboden.

Meerbegaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 mogen elke week, een uur buiten de klas aan de slag met ‘Acadin’. Dit is een digitale leeromgeving, van waaruit de leerlingen beschikking krijgen tot een breed en gevarieerd aanbod in rijke en uitdagende leer- en maakopdrachten.

Mocht er worden geconstateerd dat een leerling meer nodig heeft dan dat hierboven staat beschreven, is er de mogelijkheid om de leerling, mits hij/zij voldoet aan bepaalde criteria, aan te melden voor de bovenschoolse plusklas van De Stroming. Deze Talentgroep komt één dag per week bij elkaar en is gesitueerd op basisschool ‘Eben Haëzer’ in Woudrichem. Een toelatingscommissie beslist of de leerling in aanmerking komt. Aanmelding hiervoor vindt plaats via de school van herkomst.